header
header-bg
Zlatá Vlna 2020-

Zlatá Vlna 2020

12. 10. 2020

Občianske združenie Novotvar, občianske združenie Vlna a Literárne informačné centrum vyhlasujú 2. ročník národnej ceny za poéziu pod záštitou primátora mesta Bratislava Ing. arch. Matúša Valla, skladateľa a textára skupiny Para, a Karin Habšudovej, víťazky Hopmanovho pohára z roku 1998, štvrťfinalistky Roland Garros z roku 1996 a prvej Slovenky, ktorá sa dostala do prvej desiatky svetového rebríčka WTA.

ŠTATÚT

I. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.

II. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuál- neho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku. Poéziu si treba nielen odtrpieť, ale aj odčakať.

III. Najlepším pôvodným slovenským básnic- kým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou a zanietenou porotou.

IV. Porota má troch členov a členky s rovnocenným hlaso- vacím právom. Členov poroty menujú organizátori.

V. Porota nie je nestranná, nezaujatá ani neovplyv- niteľná. Porota hodnotí slovenskú poéziu. Porota slovenskú poéziu píše. Konflikt záujmov je prí- pustný. Lobing a iné formy ovplyvňovania poroty a organizátorov sú akceptované a vítané. Hranice sú neisté a nejasné. Koncept bez kontextu neexistuje.                                                         

VI. Hodnotia sa všetky básnické knihy, ktoré vy- šli vo vyššie definovanom období.                                                         

VII. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách.

VIII. Porota zverejní v abecednom poradí podľa mena autora alebo autorky zoznam troch až piatich nominovaných diel vždy v letnom čísle časopisu Vlna.

IX. V prípade, že porota nevyberie víťaznú knihu za dané obdobie, udelí cenu za celoživotné dielo.

X. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej hodnote 3 000 €.

XI. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční 8. októbra na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar 2020 za účasti poroty.

XII. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna *príslušný rok“.

 

POZNÁMKY:

1 Zlatá vlna nie je príbuzným projektom Zlatej lýry.

2 Časť ceny bude odovzdaná v nefinančnej, teda zážitkovej podobe a v naturáliách.

3 V tomto bode už snaha o ovplyvňovanie poroty nemá význam, je však stále vítaná.

 

NOMINÁCIE NA ZLATÚ VLNU 2020:

Porota národnej ceny za poéziu Zlatá Vlna v zložení Derek Rebro (literárny kritik, šéfredaktor časopisu Glosolália, toho času degustátor vin de maison), Jaroslav Šrank (literárny kritik, učiteľ na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, toho času amatérsky analytik odkvapových rúr) a Eva Urbanová (literárna kritička, redaktorka časopisu Fraktál, toho času pokusná bežkyňa životom) sa po urputných elektronických dišputách v trojuholníku Nice-Kočín-Lančár rozhodla z oceána slovenských básnických zbierok za rok 2019 vyzdvihnúť týchto päť kníh:                            

                                              

ĽUBOŠ BENDZÁK: Vlastná váha. Skalná ruža, 2019.

JANA BODNÁROVÁ: Terče. Modrý Peter, 2019.

EVA LUKA:  Jazver. Modrý Peter, 2019.                                             

IVONA PEKÁRKOVÁ: Lepšia verzia seba. Brak, 2019.                                             

KAMIL ZBRUŽ: Deň pri jazere. Vlna/Drewo a srd, 2019.

 

A čo na to hovoria nominované zbierky?

Vlastná váha: „mám rád tie dni keď sa / nič zvláštne nedeje“

Terče: „všetko sa javí ako sviatok / krátky a intenzívny / s delikátnou vibráciou“

Deň pri jazere: „~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“

Lepšia verzia seba: „a pravdepodobne to budú len najsilnejší z vás / len tí s pevnou vierou a čistým srdcom / čo dôjdu až do cieľa“             

Jazver: „Zošaliete tam, bez vlastnej vôle“